Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm - Kiểm nghiệm thuốc bột (PL 1.7) thuốc cốm (PL 1.8)

Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm giúp người học hiểu về "Kiểm nghiệm thuốc bột (PL 1.7) thuốc cốm (PL 1.8)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!