Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm - Hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc của Việt Nam

Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm trình bày về "Hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc của Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Một số thuật ngữ liên quan đến thuốc, hệ thống quản lý chất lượng thuốc, hệ thống kiểm nghiệm thuốc.