Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 5 - Kế toán nợ phải trả (Liabilities). Nội dung chính trong chương này gồm: Những vấn đề chung, Kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả, kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, kế toán các khoản phải trả khác, trình bày thông tin trên BCTC.