Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trần Thị Phương Thanh

Nội dung chương 7 Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung về kế toán nợ vay, kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, kế toán nợ dài hạn, hình thức nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu công ty, kế toán dự phòng phải trả, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.