Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Trần Thị Phương Thanh

Kết cấu chương 5 Kế toán bất động sản đầu tư thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán bất động sản đầu tư, kế toán bất động sản đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính, xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu.