Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

Chương 3 Kế toán tài sản ngắn hạn thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản ngắn hạn, giải thích được cánh đánh giá, ghi nhận và trình bày tài sản ngắn hạn trên báo cáo tài chính, phân tích một số tỷ số liên quan đến tài sản ngắn hạn.