Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

Mục tiêu chính của chương 2 Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ, phân loại chi phí, phân loại theo nội dung kinh tế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.