Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm soát nội bộ, quy định kế toán, tài khoản, chứng từ, ghi sổ, báo cáo tài chính, kế toán nợ phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.