Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp

Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 do Ngô Hoàng Điệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy. Qua nội dung bài giảng, người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về khái niệm và các nguyên tắc trong phần tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình; những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định, nhận diện chứng từ kế toán liên quan đến tài sản cố định, đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến tài sản cố định trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.