Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Kế toán nghiệp vụ tín dụng, Chiết khấu giấy tờ, Ngân hàng thương mại, Sản phẩm tín dụng

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi, xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế.