Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Nghiệp vụ thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm giúp người học: Hiểu được quy trình thanh toán vốn tại ngân hàng thương mại, xử lý được các tình huống liên quan đến thanh toán vốn, biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán vốn và thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại.