Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Phân biệt được tài sản cố định và công cụ dụng cụ, hiểu các nguyên tắc kế toán liên quan, xử lý được các tình huống lý thuyết và thực tế.