Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được bản chất của kế toán, biết cách tổ chức công việc kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng thương mại.