Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 2 - Lê Quang Lợi

Bài 2 - Văn bản trong HTML. Nội dung chính trong chương này gồm: Các thẻ văn bản, các thẻ đặc biệt trong văn bản, chèn ký tự đặc biệt, danh sách trong văn bản, chèn hình ảnh, chèn âm thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.