Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 1 - Lê Quang Lợi

Bài 1 trình bày về tài liệu HTML. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái quát về HTML, tài liệu HTML, làm việc với HTML và tài liệu HTML, công cụ HTML, làm việc với các thẻ HTML, các quy định trong HTML.