Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng là những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, các lý thuyết về tài chính doanh nghiệp. Năng lực hiểu biết các khái niệm, công thức xác định cơ bản để vận dụng vào việc tính toán các chỉ tiêu tài chính và các báo cáo thông thường.