Bài giảng Hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Văn Thuận

Chương 2 - Quy trình phát triển hệ thống nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tìm hiểu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống nhúng, thực thi hệ thống nhúng, kiểm thử hệ thống nhúng, triển khai bảo trì hệ thống nhúng.