Bài giảng Hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

Chương 1 - Tổng quan hệ thống nhúng. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Khái niệm hệ nhúng, kiến trúc tổng thể hệ thống nhúng. Mời các tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.