Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 6 - Đặng Thu Hiền

Chương 6 trình bày các nội dung liên quan đến quản lý thiết bị ngoại vi và các lệnh truyền thông như: Kết nối một thiết bị lưu trữ, kết nối một thiết bị lưu trữ, hủy bỏ gắn kết một thiết bị lưu trữ, xem dung lựơng đĩa đã sử dụng,...và một số nội dung khác.