Bài giảng Điện tử công suất và điều khiển động cơ: Chương 6 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chương 6 trình bày về "Điều khiển điện tử công suất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu cấu trúc của hệ truyền động điện: phân loại, các phần tử cấu thành, quá trình biến đổi năng lượng. Bài toán điều khiển, điều chỉnh trong hệ truyền động điện.