Bài giảng Địa kỹ thuật công trình và phương pháp nghiên cứu - GS. Nguyễn Công Mẫn

Nội dung Bài giảng Địa kỹ thuật công trình và phương pháp nghiên cứu tam giác địa cơ học Burland, tam giác địa cơ học Burland & công nghệ hiện đại thúc đẩy phát triển ĐKT, phương pháp luận tiếp cận địa kỹ thuật.