Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 1 - ThS. Lê Tấn Hùng

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 1: Nhập môn Multimedia" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đa phương tiện, hệ thống đa phương tiện, quy trình phát triển các ứng dụng đa phương tiện, các ứng dụng của hệ thống đa phương tiện.