• Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà: Điểm lại các bằng chứng thực nghiệm

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà: Điểm lại các bằng chứng thực nghiệm

  Bài nghiên cứu này điểm lại các bằng chứng thực nghiệm về tác động của đầu tư nước ngoài lên nước chủ nhà. Bài này đặt trọng tâm vào việc chuyển giao và lan tỏa công nghiệp từ các công ty đa quốc gia (MNCs) nước ngoài sang các nước chủ nhà, tác động của các MNCs nước ngoài đối với hoạt động thương mại của nước chủ nhà, và các tác...

   28 p ntt 21/10/2020 19 0

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Giá trị hiện tại và chi phí cơ hội của vốn

  Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Giá trị hiện tại và chi phí cơ hội của vốn

  Các công ty đầu tư vào rất nhiều loại tài sản thực. Những tài sản này bao gồm các tài sản hữu hình như nhà xưởng, máy móc và các tài sản vô hình như các hợp đồng quản lý và các bằng sáng chế. Mục tiêu của quyết định đầu tư, hoặc quyết định hoạch định vốn là tìm kiếm các tài sản thực có giá trị lớn hơn chi phí. Trong tài liệu này...

   23 p ntt 21/10/2020 23 0

 • Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

  Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi quy mô nhỏ

  Tài liệu này gồm có những nội dung: Tóm tắt nhiệm vụ, tổng quan về các vấn đề môi trường tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ, hiện trạng tuân thủ pháp luật và quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh tham gia hợp phần, đề xuất dự thảo hướng dẫn lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án chăn nuôi gia súc, gia...

   62 p ntt 19/10/2020 31 1

 • Hướng dẫn chi tiết lập bản cam kết bảo vệ môi trường

  Hướng dẫn chi tiết lập bản cam kết bảo vệ môi trường

  Nội dung cơ bản của Bản CKBVMT là căn cứ vào điều kiện tự nhiên và kỹ thuật cụ thể của dự án, tiến hành dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp mà việc thực hiện dự án có thể gây ra cho môi trường. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (bao gồm...

   21 p ntt 19/10/2020 20 0

 • Hướng dẫn chi tiết bản cam kết bảo vệ môi trường

  Hướng dẫn chi tiết bản cam kết bảo vệ môi trường

  Bản hướng dẫn này giới thiệu chi tiết những nội dung cơ bản của bản cam kết bảo vệ môi trường chung cho các dự án khai thác khoáng sản nói trên. Trong quá trình sử dụng, có thể vận dụng các nội dung thích hợp tùy theo điều kiện tự nhiên, kỹ thuật cụ thể của dự án.

   20 p ntt 19/10/2020 17 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích dưới 1.000m3)

  Hướng dẫn kỹ thuật lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (Dung tích dưới 1.000m3)

  Nội dung trình bày của tài liệu này gồm có: Các cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô nhỏ (dung tích dưới 1000m3), phương pháp áp dụng trong quá trình lập bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu quy mô...

   35 p ntt 19/10/2020 23 0

 • Everyday English Australia: Bài 2

  Everyday English Australia: Bài 2

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 2 Talking to a stranger.

   6 p ntt 26/05/2020 77 1

 • Everyday English Australia: Bài 22

  Everyday English Australia: Bài 22

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 22 Asking for and giving information.

   7 p ntt 26/05/2020 66 1

 • Everyday English Australia: Bài 7

  Everyday English Australia: Bài 7

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 7 Finding the way.

   6 p ntt 26/05/2020 69 1

 • Everyday English Australia: Bài 17

  Everyday English Australia: Bài 17

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 17 Revision Lessons 10-15.

   6 p ntt 26/05/2020 55 1

 • Everyday English Australia: Bài 1

  Everyday English Australia: Bài 1

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 1 Meeting people for the first time.

   6 p ntt 26/05/2020 68 1

 • Everyday English Australia: Bài 18

  Everyday English Australia: Bài 18

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 18 Requests and answers.

   5 p ntt 26/05/2020 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số