• Đánh giá tác động lũy tích

  Đánh giá tác động lũy tích

  Tài liệu tổng hợp nội dung qua các bài sau: bài 1 giới thiệu về đánh giá các tác động lũy tích, bài 2 thí dụ về các tác động lũy tích đến cá hồi ở sông Columbia, bài 3 các nguyên tắc và các bước của CEA, bài 4 các đặc điểm của các phương pháp CEA hiệu quả, bài 5 các thách thức trong việc áp dụng CEA ở lưu vực sông Mê Công.

   42 p ntt 12/11/2014 178 7

 • Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường

  Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường

  Tài liệu trình bày nội dung qua 7 bài sau: bài 1 đánh giá tác động môi trường-ứng dụng các công nghệ khoa học, bài 2 giám sát cơ bản, bài 3 giám sát ảnh hưởng môi trường, bài 4 đánh giá nguy cơ sinh thái, bài 5 đánh giá nguy cơ sinh thái-VD nhà máy chế tạo bột giấy, bài 6 giới thiệu mô hình môi trường, bài 7 VD mô hình môi trường ứng dụng.

   57 p ntt 12/11/2014 178 7

 • Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định

  Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định

  Tài liệu tổng hợp nội dung qua 5 bài sau: bài 1 giới thiệu về đánh giá tác động môi trường, bài 2 luật đánh giá tác động môi trường ở hạ lưu sông Mê Công, bài 3 những thách thức trong việc áp dụng đánh giá tác động môi trường ở lưu vực sông Mê Công, bài 4 tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường, bài 5 kinh tế môi trường trong quy...

   54 p ntt 12/11/2014 155 7

 • Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

  Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

  Tài liệu có nội dung về Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường tập trung giới thiệu qua 8 bài. Bài 1 giới thiệu về các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công. Bài 2 trình bày những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông Mê Công. Bài 3 nêu khái quát những nguyên tắc phát triển bền vững. Bài 4...

   76 p ntt 12/11/2014 180 7

 • Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông Mê Công

  Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông Mê Công

  Tài liệu có các nội dung chính được khái quát trong 5 bài, cụ thể: bài 1 - định nghĩa môi trường lưu vực sông Mê Công; bài 2 - giới thiệu các khái niệm về khoa học hệ sinh thái; bài 3 - cân bằng nước vùng đất ngập nước trong lưu vực sông Mê Công; bài 4 - những xáo trộn với tài nguyên sinh thái ở lưu vực sông Mê Công; bài 5 - cơ sơ quan trắc môi...

   46 p ntt 12/11/2014 173 3

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 11 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   111 p ntt 12/11/2014 183 3

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2003

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2003

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 2 năm 2003" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   126 p ntt 12/11/2014 58 2

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2003

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2003

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 4 năm 2003" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   135 p ntt 12/11/2014 93 2

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2001

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2001

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 11 năm 2001" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   85 p ntt 12/11/2014 154 2

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12 năm 2001

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 12 năm 2001

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 12 năm 2001" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   85 p ntt 12/11/2014 192 2

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 1 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 1 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 1 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   89 p ntt 12/11/2014 149 2

 • Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2002

  Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2002

  Mời quý độc giả cùng tham khảo nội dung sơ lược "Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tháng 2 năm 2002" sau đây. Huy vọng đây là tài liệu hay dành cho bạn đọc tìm hiểu kiến thức về nông lâm ngư và các khía cạnh kinh tế có liên quan.

   89 p ntt 12/11/2014 173 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số