Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng website hỗ trợ đăng kí học phần

Luận văn Xây dựng website hỗ trợ đăng kí học phần được chia thành 4 chương với các nội dung: Chương 1 - Mô tả rõ các nghiệp vụ, nêu lên các khái niệm chính, các actor chính, công việc chính của các actor; chương 2 - Làm rõ các khái niệm, các thuật ngữ, vẽ sơ đồ USECASE, sơ đồ lớp mức quan niệm, đặc tả từng USECASE, đặc tả từng lớp; chương 3 - Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các giao diện và các xử lý; chương 4 - Cài đặt, đánh giá kết quả, hướng phát triển.