Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng quản lý tuyển sinh cho một trường đại học

Đề tài Xây dựng ứng dụng quản lý tuyển sinh cho một trường đại học gồm có các nội dung sau: Khảo sát hiện trạng, nói rõ mục đích yêu cầu của công việc tuyển sinh; dựa vào các yêu cầu thực tế của công việc để từ đó phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu; tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, thiết kế giao diện, thuật toán và cho ra chương trình; đúc kết lại vấn đề và đưa ra hướng phát triển.