Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và triển khai DNS trên nền Linux

Khóa luận: Tìm hiểu và triển khai DNS trên nền Linux trình bày về hệ điều hành Linux, những tính năng giữa dòng Linux Server và Windowns Server, tìm hiểu về khái niệm DNS, phân loại hệ thống máy chủ tên miền, cấu trúc thư mục và các lệnh cơ bản trong linux. Đồng thời giới thiệu cấu hình các DNS serve và xây dựng mô hình DNS server (BIND) trên Ubuntu server 8.10.