Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và hỗ trợ hệ thống đại lý nhận lệnh MB (MILITARY BANK)

Các công ty kinh doanh, đầu tư chứng khoáng ngày càng phát triển cùng với thị trường chứng khoáng thế giới. Mà một trong các yếu tố quyết định sự sống còn của một công ty chứng khoáng đó chính là hệ thống mạng điện tử, hệ thống này sẽ hoạt động xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty. Trong luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu và hỗ trợ hệ thống đại lý nhận lệnh MB (MILITARY BANK) sẽ giới thiệu đến bạn đọc cấu trúc hoạt động điển hình của một công ty chứng khoáng.