Giáo trình The strategy and Tactics of Pricing : Phần 1 - Thomas T.Nagle

Giáo trình The strategy and Tactics of Pricing: Phần 1 - Thomas T.Nagle với các nội dung nghiên cứu chính: Strategic Pricing, Value Creation...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.