Ebook Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô: Phần 1 - GV. Nguyễn Khắc Trai

Ebook Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô: Phần 2 - GV. Nguyễn Khắc Trai bao gồm các nội dung chính cần nghiên cứu như: Chuẩn đoán hệ thống truyền lực; chuẩn đoán động cơ; chuẩn đoán hệ thống điện; lý thuyết thông tin trong chuẩn đoán; logic và chuẩn đoán kỹ thuật; logic mờ trong chuẩn đoán. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình nghiên cứu và học tập của mình.