Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là xây dựng và phát triển ngành thư viện Việt Nam hiện đại phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, hòa nhập cùng hệ thống thư viện trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.