Đề tài nghiên cứu khoa học: Sử dụng vỏ Đó để sản xuất các mặt hàng giấy kỹ thuật và giấy có tuổi thọ cao cho công tác lưu trữ

Đề tài nghiên cứu khoa học: Sử dụng vỏ Đó để sản xuất các mặt hàng giấy kỹ thuật và giấy có tuổi thọ cao cho công tác lưu trữ với các nội dung chính được trình bày trong đề tài: Sản xuất giấy đó theo phương pháp truyền thống, đặc điểm nguyên liệu đó, nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy tuổi thọ cao từ vỏ đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.