Đề tài nghiên cứu khoa học: Những đặc trưng cơ bản, quan điểm, nguyên tắc xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội

Đề tài nghiên cứu khoa học: Những đặc trưng cơ bản, quan điểm, nguyên tắc xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu xác định những đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị với tính cách là cái tất yếu hợp lý trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng thời làm sáng tỏ một số nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, quán triệt những quan điểm và nguyên tắc đó vào quá trình đổi mới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.