Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới với mục tiêu trên cơ sở đường lối chính sách và nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ CNH - HĐH của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu đề xuất ban hành một hệ thống chỉ tiêu thống kê về KH&CN áp dụng trong nền kinh tế quốc dân cho những năm trước mắt, ít nhất là cho năm 2005 - 2010. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.