Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng các quy trình đánh giá độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi chất lượng

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng các quy trình đánh giá độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi chất lượng nhằm mục tiêu xây dựng các quy trình nghiên cứu độ ổn định của một số loại thuốc dễ bị biến đổi chất lượng như độ ổn định của sản phẩm có hoạt chất men serratiopeptidase và sản phẩm có hoạt chất hỗn hợp 2 tiết tố: Ethinyi estradiol và Levonorgetrel đồng thời độ ổn định của sản phẩm có hoạt chất hỗn hợp 5 thành phần: Naphazolin nitrat, Clorpheniramin maleat, Riboflavin nati phosphat, Pyridoxin hydroclorid, Dexpanthenol. Bên cạnh đó nghiên cứu độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi đang lưu hành trên thị trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.