Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng các hệ thống đảm bảo thông tin khoa học cho nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong thời kỳ chuyển từ nền kinh tế chỉ huy tập trung sang kinh tế thị trường

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng các hệ thống đảm bảo thông tin khoa học cho nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong thời kỳ chuyển từ nền kinh tế chỉ huy tập trung sang kinh tế thị trường xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy tập trung sang nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.