Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và đo quang phổ UV - VIS để định tính và định lượng các hoạt chất trong một số thuốc có từ 2 đến 5 thành phần

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và đo quang phổ UV - VIS để định tính và định lượng các hoạt chất trong một số thuốc có từ 2 đến 5 thành phần nhằm xây dựng quy trình phân tích một số thuốc đa thành phần đã chọn (chưa có tiêu chuẩn hoặc đã có tiêu chuẩn nhưng chưa đầy đủ hoặc có nhược điểm), dựa trên phương pháp HPLC và phương pháp quang phổ tử ngoại phân tích đa cấu tử MCA. Đồng thời kiểm nghiệm các thuốc đa thành phần có công thức tương tự nhằm góp phần nâng cao chất lượng thuốc trên thị trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.