Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính ở Việt Nam - Q.6: Thử nghiệm hệ thống chia chọn thư tự động

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính ở Việt Nam - Q.6: Thử nghiệm hệ thống chia chọn thư tự động hướng đến các nội dung chính: Thứ nhất là tốc độ băng truyền; Thứ hai là thử nghiệm hệ thống cơ khí; Thứ ba là thử nghiệm hệ thống điều khiển; Thứ tư thử nghiệm hệ thống thu thập, xử lý số liệu và cảnh báo hỏng hóc và cuối cùng kết quả chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.