Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh Erythromycin và thủy phân Penicillin G bằng phương Enzim tạo 6 - APA

Erythromycin là kháng sinh thuộc nhóm Macrolit được sử dụng rộng rãi trong y học, chủ yếu chống vi khuẩn gram auoug nhất là loại tụ câu dã khang Penicillin...Để hiểu rõ hơn vấn này mời các bạn cùng đi tìm hiểu đề tài "Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh Erythromycin và thủy phân Penicillin G bằng phương Enzim tạo 6 - APA ".