Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm với mục tiêu xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ làm cơ sở cho tiếp nhận, thích nghi, làm chủ, cải tiến và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó phát triển công nghệ cơ bản cơ bản có định hướng nhằm hỗ trợ cho việc nhập, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng thời ứng dụng các công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực công nghệ điện tử thông tin và truyền thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.