Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm (Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm)

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm (Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm) với mục tiêu báo cáo kết quả nghiên cứu những kỹ thuật, công nghệ, giải pháp ứng dụng trong Thanh toán điện tử tại một số quốc gia trên thế giới kết hợp với tình hình thực tế tại Việt nam; qua đó xây dựng và triển khai mô hình thử nghiệm ứng dụng thanh toán điện tử trong thương mại điện tử tại Việt nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.