Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm (Thử nghiệm tích hợp hệ thống thương mại điện tử)

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm (Thử nghiệm tích hợp hệ thống thương mại điện tử) đi sâu nghiên cứu với các chương chính. Chương đầu tiên tổng quan các vấn đề về kỹ thuật và công nghệ trong thương mại điện tử trên Thế giới và Việt Nam. Chương hai kịch bản cho hệ thống thử nghiệm thương mại điện tử. Chương ba là lựa chọn các giải pháp cho hệ thống thử nghiệm thương mại điện tử. Chương bốn hệ thống thử nghiệm và kết quả thử nghiệm và chương cuối cùng là kiến nghị và đề xuất. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.