Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ ở Việt Nam được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu thực tế, điều tra, khảo sát, phân tích tình hình và nhu cầu thực tiễn ở các cơ quan thông tin tư liệu Việt Nam, từ đó nghiên cứu, thiết kế và quản trị dữ liệu, cập nhật thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.