Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Nghiên cứu giải pháp và sản phẩm bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình IP Multicast

Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Q.5: Nghiên cứu giải pháp và sản phẩm bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình IP Multicast bao gồm 6 chương: Đến với chương 1 mật mã cho truyền thông quảng bá. Chương hai lược đồ Pay - Per - View an toàn cho dịch vụ Video dựa trên WWeb. Chương ba chuẩn mã dữ liệu GOST 28147 - 89. Chương 4 trao đổi khóa tự động. Chương năm LINUX Bridge và dùng Bridge để bảo mật. Và cuối cùng Card E1 và mô hình bảo mật dịch vụ hội nghị truyền hình IP multicast. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.