Báo cáo khoa học: Xây dựng các cơ sở dữ liệu địa chính để thành lập hệ thống lưu trữ, xử lý và cấp phát thông tin địa chính trên máy tính điện tử

Báo cáo khoa học: Xây dựng các cơ sở dữ liệu địa chính để thành lập hệ thống lưu trữ, xử lý và cấp phát thông tin địa chính trên máy tính điện tử với các mục tiêu chính là xem xét đánh giá các loại thông tin về đất đai hiện có và cần phải có, các nhu cầu về thông tin đất đai. Xây dựng một mô hình quản lý thông tin đất đai tổng thể. Xây dựng các chương trình thử nghiệm theo các hướng chính của mô hình. Đồng thời trên cơ sở các xem xét và thử nghiệm trên, đưa ra các nhận xét hiện trạng thông tin và các kiến nghị cần thiết. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.