Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng một số cảm biến siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát điện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền tin dưới nước phục vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng - Q2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ chụm đạn pháo phòng không

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng một số cảm biến siêu âm để thiết kế chế tạo hệ thống phát điện, đo đạc các tham số vật bay trên không và thiết bị truyền tin dưới nước phục vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng - Q2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ chụm đạn pháo phòng không. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.