Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu kết quả tuyên truyền giáo dục cộng đồng tham gia thu gom và phân loại rác thải hữu cơ tại khu vực dân cư huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu kết quả tuyên truyền giáo dục cộng đồng tham gia thu gom và phân loại rác thải hữu cơ tại khu vực dân cư huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với mục đích tìm hiểu ý thức người dân về nhận thức thu gom, phân loại rác thải hữu cơ tại gia...