• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 6 của bài giảng trình bày nội dung giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ truy vấn SQL, cách truy vấn dữ liệu, cấu trúc câu truy vấn tổng quát,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 23/06/2017 124 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 7 của bài giảng trình bày nội dung giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng về ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 23/06/2017 118 1

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Giới thiệu tổng quan" cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khoa CÔng nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   91 p ntt 30/05/2017 334 1

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 4: Lập kế hoạch dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: vai trò và trắc nghiệm trong quản lý và thực hiện dự án, những nội dung cần thiết của tài liệu mô tả dự án, xây dựng bảng phân công công việc trong dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p ntt 30/05/2017 157 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Ước lượng dự án" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dữ liệu dự án, ước lượng thời gian, ước lượng kích thước, lập lịch biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p ntt 30/05/2017 156 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 6: Quản lý nguồn nhân lực của dự án" cung cấp các kiến thức giúp người học hiểu được thế nào là quản lý nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm, biết cách quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm.

   61 p ntt 30/05/2017 166 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 7: Quản lý rủi ro của dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p ntt 30/05/2017 146 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 8: Theo dõi và quản lý kiểm soát" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Kiểm soát dự án, các công cụ hỗ trợ quản lý kiểm soát, quản lý kiểm soát dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p ntt 30/05/2017 169 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức về mục tiêu của quản lý chất lượng dự án phần mềm, khái niệm chất lượng dự án, quy trình quản lý chất lượng dự án phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ntt 30/05/2017 143 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý cấu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý cấu hình, lập kế hoạch quản lý cấu hình, quản lý sự thay đổi, quản lý phiên bản và phát hành, xây dựng hệ thống, các công cụ CASE cho quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ntt 30/05/2017 147 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Nội dung chương 1: Giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; qui trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++.

   47 p ntt 30/05/2017 175 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Nội dung chương 2: Tổ chức chương trình C/C++, biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, định nghĩa kiểu dữ liệu mới, điều khiển chương trình: phân nhánh, điều khiển chương trình: vòng lặp, một số lệnh điều khiển chương trình khác.

   64 p ntt 30/05/2017 166 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số