• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.

   34 p ntt 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

   25 p ntt 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

   35 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.

   41 p ntt 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" trình bày khái niệm marketing ngân hàng; vai trò của marketing đối với ngân hàng; chức năng của bộ phận marketing trong ngân hàng; đặc điểm của marketing ngân hàng.

   21 p ntt 25/03/2021 2 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng" nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu cầu của thị trường và sự biến động của nó; các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch...

   34 p ntt 25/03/2021 1 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng" để hiểu được thực chất của việc phân đoạn thị trường; các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường từ đó có thể lựa chọn được thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   22 p ntt 25/03/2021 2 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng" nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng ngân hàng – làm thể nào để tạo ra được sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này; hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản trong hoạt động phát triển sản phẩm mới...

   30 p ntt 25/03/2021 1 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá sản phẩm ngân hàng" trình bày khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng; phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá...

   31 p ntt 25/03/2021 1 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lý thuyết về thị trường hiệu quả, cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 25/03/2021 1 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung, định giá trái phiếu, đo lường lợi suất trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 25/03/2021 2 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung về đầu tư tài chính, lợi nhuận và rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 25/03/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số