• Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm" đã giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất.

   43 p ntt 26/03/2020 21 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 2: Khái quát về UML" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p ntt 26/03/2020 20 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 4: Phân tích hệ thống – Mô hình khái niệm và biểu đồ lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng; xác định các lớp, đối tượng; mối quan hệ giữa các lớp đối tượng; nâng cấp mô hình.

   110 p ntt 26/03/2020 21 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 5: Mô hình động" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng mô hình, tóm tắt về mô hình đối tượng, phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 26/03/2020 17 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 6: Kiến trúc hệ thống và phát sinh mã trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc của hệ thống, biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai, chuyển đổi các thiết kế sang mã chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 26/03/2020 20 0

 • Bài giảng Hệ lưu trữ và tìm kiếm thông tin (CDS/ISIS FOR WINDOWS)

  Bài giảng Hệ lưu trữ và tìm kiếm thông tin (CDS/ISIS FOR WINDOWS)

  CDS/ISIS FOR WINDOWS là hệ thống lưu trữ và tìm kiếm thông tin được thiết kế ở dạng bảng chọn, ứng dụng cho việc xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu dạng văn bản có cấu trúc. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Hệ lưu trữ và tìm kiếm thông tin (CDS/ISIS FOR WINDOWS)".

   47 p ntt 26/03/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Mở đầu cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, mô tả vắn tắt và nội dung dự kiến môn học, phương pháp đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p ntt 26/03/2020 20 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 1 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và đặc tính phần mềm, các qui trình phát triển phần mềm, dự án phần mềm và quản trị dự án phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p ntt 26/03/2020 20 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 2 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 26/03/2020 20 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 3 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích, các loại tài liệu, đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu khả thi, tài liệu yêu cầu, danh sách rủi ro, kế hoạch ban đầu, đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ntt 26/03/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 4 - Đào Kiến Quốc

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học xác định hệ thống phải làm gì, hình dung được ở một mức độ nhất định các chức năng của hệ thống sẽ được thực hiện như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p ntt 26/03/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

  Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế" trình bày mục tiêu của giai đoạn thiết kế, các công việc cần thực hiện, tài liệu đặc tả thiết, chấp nhận dự án, ước lượng tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p ntt 26/03/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số